utorak, 28. siječnja 2014.

Odgovor onome koji baca sumnje na vjerodostojnost Buharijinog sahihaPitanje:

Moj prijatelj Šija me je pitao kako mi možemo tvrditi da je Sahih Imama Buharije vjerodostojan kada je on bio četiri stotine godina poslije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?Odgovor:

Hvaljen neka je Allah.

Imam Buhari je umro u 256-oj hidžretskoj godini, tj. 245 godina poslije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne kao što tvoj prijatelj Šija tvrdi. Ali ti ljudi su lažovi pa se nije ni čuditi toj izjavi. Ovo ne znači da je Buharija prenosio direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; ovo se uopšte ne misli. Nego ovo spominjemo da bi stvari bile jasnije.

Ali kako mi možemo da se oslanjamo na Buharijin sahih kada se on nikada nije sreo sa Poslanikom, , sallallahu alejhi ve sellem?

Odgovor na ovo pitanje je u njegovom sahihu, Buharija nije ništa prenosio direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego je prenosio od vjerodostojnih šejhova, sve do ashaba koji su prenosili od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Najmanji broj prenosilaca između Buharije i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste tri. Tako da se mi oslanjamo na Buharijin sahih jer je birao prenosioce od kojih je prenosio hadise sa puno opreznosti i pažnje, i oni su najvjerodostojniji. Štoviše, nije htio napisati ni jedan hadis u svoju zbirku dok se nije okupao i klanjao dva rekata istihare, tražeći Allaha da ga uputi po pitanju upisivanja tog hadisa; zatim bi ga upisao. Trebalo mu je šesnaest godina da napiše ovu knjigu, koju je ummet prihvatio i jednoglasno se složio na ispravnosti onoga što je zabilježeno u sahihu; a Allah je sačuvao ovaj ummet da se slože na zabludi.

Imam Nevevi je rekao u svome uvodu na komentar Muslimovog sahiha (1/14): "Učenjaci su složni da najispravnije knjige poslije Kur'ana jesu dva sahiha Buharije i Muslima, koje je ummet prihvatio. Od ove dvije ispravnija i korisnija je Buharijina zbirka."

Ako pitaš tog Šiju o izrekama Alije koje su njegovi imami prenijeli, i izreke El-bakira i Džafera Sadika, i drugih od ehlu bejta, da li su čuli od njih ili prenijeli sa lancima prenosilaca, odgovor će biti jasan. Velika je razlika između lanca prenosilaca kod Buharije i kod ovih ljudi koji su u zabludi koji ne mogu naći imena svojih prenosilaca osim u knjigama u kojim su zabilježenji slabi prenosioci, lažovi i ne pouzdani prenosioci.

Riječi ovog  Šije su jednostavno prvi korak u napadu na sunnet  iz čega se vidi da je njihov mezheb zabluda i da su njihova vjerovanja prljava. Ne mogu si pomoći osim da izazivaju smutnju sa ovim zabudjelima potezima. Ali nikada ne mogu uspjeti, jer je istina jasna, a zabluda je smršena.
Štoviše, savjetujemo te, Allah te pomogao, da potražiš društvo sunija od čijeg ćeš se društva okoristiti, i da izbjegavaš da prijateljuješ sa sljedbenicima novotarija. Učenjaci su upozorili na prijateljovanje sa njima jer će oni ustrajavati sve dok čovjeka ne odvedu od istine koristeći se svakojakim podvalama i izazivajući smutnju.

Molimo Allaha da nam pomogne da slijedimo sunnet i da nas sačuva od novotarija i od onih koji ih slijede.
A Allah zna najbolje.
Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid