četvrtak, 30. siječnja 2014.

Neki tvrde da postoji ajet koji podupire sufizam kao ispravno učenje i doktrinuPitanje: 

Da li biste nam mogli protumačiti 69.ajet sure En-Nisa? Pojedinci smatraju da je upravo taj ajet dozvolio ljudima sufizam kao (jedan) ispravan pravac u islamu?


Odgovor: 

Hvala pripada Uzvišenom Allahu. 

Ajet koji je spomenut u pitanju jesu riječi  Allaha, dželle šanuhu: 

''Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!'' 

(prijevod značenja sure En-Nisa, 69.)

Ibn-Kesir  u tumačenju ovog ajeta kaže sljedeće:

''Tj. ko bude radio ono što su Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredili, a bude se klonio onoga što su oni zabranili, Uzvišeni Allah uvešće ga u kuću Svoje plemenitosti i darežljivosti. Staviće ga u društvo vjerovjesnika i onih koji slijede po svom položaju, a to su pravednici, zatim šehidi. Poslije njih slijede ostali vjernici, odnosno dobri ljudi koji su bili dobri u svom javnom i tajnom životu. Na kraju ih Uzvišeni Allah pohvalio riječima: ''A kako će oni divni drugovi biti!'' ''

Buharija prenosi od Aiše, radijallahu anha,da je rekla: 

''Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: ''Nema nijednog poslanika, alejhis-selam, koji je bio na samrtnoj postelji, a da mu nije dato da bira između dunjaluka i ahireta.''

To je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,izrekao za vrijeme bolesti u kojoj je preselio na bolji svijet, a zatim ga je obuzela žestoka promuklost, pa sam ga čula kako uči: ''... u društvu onih koje je Allah obasuo blagodatima od vjerovjesnika, i pravednika, i šehida i dobrih ljudi.'' Iz ovoga sam shvatila da mu je već ponuđeno da napravi izbor.'' 

(Pogledati Tefsirul-Kur'anil-'Azim)

Zatim Ibn-Kesir navodi nekoliko predaja koje govore o povodu objave ovog ajeta, a onda dodaje: ''Mnogo važnije od svega navedenog je radosna vijest, spomenuta u poznatim hadiskim zbirkama i to mutevatir predajom preko skupine ashaba. Ona se sastoji u tome da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,upitan šta će se desiti sa čovjekom koji voli određene ljude, ali nije dostigao njihov stepen u pogledu činjenja dobrih djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ''Čovjek će biti sa onima koje bude volio!'' Enes b. Malik, radijallahu anhu je rekao: ''Ništa se nije moglo porediti sa radošću ashaba koju je inicirao ovaj hadis. Volim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem , Ebu Bekra, Omera i nadam se da će me Uzvišeni Allah proživjeti zajedno sa njima, iako se ne mogu porediti sa njihovim životnim djelom.'' ''

(Tefsirul-Kur'anil-'Azim)

U ovome ajetu, kao što vidite, nema nikakvog opravdanja i osnove za sufizam i njegovo učenje. Ako sufije govore istinu, neka se pokore Allahu dželle šanuhu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i neka se drže onoga što je On propisao, kao što to ajet napominje, kako bi na taj način bili od onih koji su spašeni. Tvrde da evlije poznaju gajb, stvari koje poznaje samo Allah dželle šanuhu. Svoje obraćanje mrtvima za pomoć i činjenje tavafa oko turbeta i mezara smatraju ibadetom i dobrim djelom, traženje pomoći  od nekog drugog mimo Allaha, dželle šanuhu, je kufr i širk. Govore da im Allah dželle šanuhu, objavljuje određene stvari koje ubacuje u njihova srca, a koje su dodatak u odnosu na Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Smatraju da odabrani nisu obavezni pridržavati se šerijatskih propisa koji su , po njihovom mišljenju, obavezni za obične ljude. Izmišljaju forme zikra kojih se bezrezervno drže, a koje nemaju osnove u Kur'anu i u sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon svega žele biti od onih koji su spašeni – sa vjerovjesnicima i pravednicima. Daleko je, daleko ono čemu se nadaju! Oni su sa šejtanima i mušricima! Molimo Allaha dželle šanuhu da nam podari oprost i spas, te da nam u naša srca usadi ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim plemenitim ashabima! Neka nas Allah dželle šanuhu, sastavi sa njima na mjestu u kome ćemo biti zadovoljni! Doista je On Vladar Svemogući! 

Muhammed Salih el-Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, 39-40

Pripremila: I.A.