ponedjeljak, 27. siječnja 2014.

Muta brak i odgovor Rafidijama koji ga dozvoljavajuPitanje:
 
Da li mi možete reći da li u islamu postoji koncept ''privremenih brakova'' ? Volio bih to znati jer moj prijatelj je pročitao knjigu profesora Abui Qasim Gourgi i pod dojmom je da iako su oni već oženjeni, za njih je sasvim u redu mu'ta brak (naziv za privremeni brak prema islamskom šerijatu). Njegova definicija privremenog braka je ta da ukoliko vam se neko dopadne savim je u redu da uđete u brak sa njima na kraći period. Molim vas da li mi možete reći više o pitanju mu'ta braka i koje škole podržavaju takve ideje (možete li mi sve to potkrijepiti sa objašnjenjima iz hadisa i Kur'ana)?


Odgovor:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. 

Mu'ta ili privremeni brak se odnosi na to kada muškarac oženi ženu na određeni vremenski period u zamjenu za određenu količinu novca. 

Osnovni princip kada je u pitanju brak je u tome da on treba biti kontinuiran i trajan. Privremeni brak -  odnosno mu'ta brak – je bio dozvoljen na početku islama, a onda je ukinut i postao haram (zabranjen) do Sudnjeg dana. 

Prenosi se od Alija, Allah bio zadovoljan njime, da je Allahov Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, zabranio mu'ta brak i meso domaćih magaraca na dan Hajbera. Prema drugoj predaji, on je zabranio mu'ta brak na dan Hajbera i zabranio je meso pitomih magaraca.
(bilježe Buharija ,3979; Muslim, 1407)

Prenosi se od Sebrete el-Džuhenija (al-Rabee' ibn Sabrah al-Juhani)  da mu je njegov otac rekao da je bio sa Allahovim Poslanikom, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, kada je rekao:
'' O narode, zaista sam vam bio dozvolio naslađivanje sa ženama (u mu'ta braku) , no zaista ga je Allah sada zabranio do Sudnjeg dana, pa ko od vas ima neku od tih žena neka je pusti, i nemojte uzimati ništa od onoga (novca) što ste im darovali.''
(bilježi Muslim, 1406)

Allah je učinio brak jednim od Njegovih znakova koji nas podstiče na razmišljanje. On je stvorio ljubav i suosjećanje između supružnika, učinio ženu izvorom mira za svoga muža tj. učinio da se čovjek smiri uz svoju ženu. Podstakao nas je na rađanje djece i naredio da žena treba sačekati da joj prođe period ideta i da ona može naslijeđivati. Ništa od nabrojanog ne postoji u ovoj haram formi braka. 

Žena koja je u mu'ta braku, prema rafidijama – šijama, koji su od onih koji ovaj brak smatraju dozvoljenim – nije ni supruga ni konkubina (ljubavnica). A Allah kaže, u prijevodu značenja:
'' I koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni ,doista ,prijekor ne zaslužuju,a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. ''
(prijevod značenja sure el-Mu'minun, 5-7.)

Rafidije citiraju neispravne dokaze kao agrument da je mu'ta brak dozvoljen. Na primjer: 

(a)    Oni citiraju ajet u kojem Allah,u prijevodu značenja, kaže:

''A ženama vašim s kojima ste uživali u bračnim odnosima (sa kojima ste imali bračne odnose) dajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. ''
(prjevod značenja sure En-Nisa, 24.)

Oni kažu: '' Ovaj ajet pokazuje da je mu'ta brak dozvoljen, i riječ ''njihove vjenčane darove'' (ujoorahunna – njihovu platu ili novac) je dokaz da je ono što se podrazumjeva pod ''s kojima ste uživali u bračnim odnosima'' upravo mu'ta brak.  

Pobijanje ovoga je činjenica da Allah prije ovoga spominje one žene koje su zabranjene čovjeku da se sa njima oženi, zatim spominje žene koje su mu dozvoljene, a onda naređuje čovjeku da onoj ženi koju oženi da njen mehr. 

Radost braka je ovdje izražena pomoću riječi ''uživanje'' (''sa kojima ste uživali u bračnim odnosima''). Sličan primjer javlja se u sunnetu, u hadisu Ebu Hurejre u kojem je Allahov Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: 

'' Žena je kao krivo rebro: ako ga uznastojiš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako se koristiš njime, ono će ti koristiti, iako je krivo.''  
 (bilježe Buharija,4889; Muslim,1468)

Mehr ovdje iz teksta je u smislu ajr (članarina, plata, novac) ali to se ne odnosi na novac koji se daje ženi koja stupa u mu'ta brak u ugovoru o mu'ta braku. Mehr se naziva ajr i na drugim mjestima u  Kur'anu, gdje Allah, u prijevodu značenja, kaže:

'' O Vjerovjesniče, Mi smo ti dopustili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove (svadbeni novac koji muž ženi daje za vrijeme braka)… ‘’
(prijevod značenja sure el-Ahzab, 50.)

Pa postaje jasno da ne postoji nikakav dokaz u ovom ajetu koji ukazuje na to da je mu’ta brak dozvoljen.

Čak i ako kažemo da ovaj ajet ukazuje na to da je mu’ta brak dozvoljen, I dalje bismo rekli da je on ukinut na osnovu predaja u sahih sunnetu što dokazuje da je mu’ta brak zabranjen do Sudnjeg dana. 

(b)   Predaje da su neki od ashaba ovo smatrali dozvoljenim, posebno Ibn 'Abbas

Opovrgavanje ovoga je u činjenici da rafidije slijede svoje hirove i želje, i zato što oni smatraju drugove Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, kafirima, pa ih vidite kako navode svoje postupke kao dopuštene u ovom slučaju i drugim slučajevima. 

Što se tiče onih koji su rekli da je to dozvoljeno, oni su među onima koji nisu čuli da je bilo zabranjeno. Ashabi, neka je Allah zadovoljan njima – među njima i Ali ibn Ebi Talib i Abdullah ibn el-Zubejr – opovrgavaju Ibn 'Abbasov stav da je mu'ta dozvoljen. 

Prenešeno je od Alija da je on čuo za Ibn 'Abbasovu dozvolu mu'ta braka, pa je rekao:
'' Ne žuri, o Ibn 'Abbase, Allahov Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je zabranio to na dan Hajbera i (on je također zabranio) meso pitomih magaraca.''
(bilježi Muslim, 1407.)

Za više informacija pogledati pitanja pod rednim brojem 1373, 2377 i 6595.
A Allah najbolje zna. 

Prevela: I.A.