nedjelja, 26. siječnja 2014.

Mijenjanje Kur'ana od strane Šija

Pitanje: 
Čuo sam od poznanika Šija da postoji sura koja nije u Kur'anu, možete li potvrditi ovo? Sura se zove sura Vijalet.


Odgovor: 
Hvaljen neka je Allah. 

Što se tiče sure Vilajet, neki od šitskih učenjaka i imama su tvrdili da ona postoji. Oni od njih koji to poriču, rade to iz tukje (op.a. laganje koje je po njima dio vjere). Jedan od onih kojih je jasno rekao da ona postoji jeste Mirza Husejn MUhammed Takij el-Nuri el-Turbusi (umro 1320 h.g.). Napisao je knjigu u kojoj kaže da je Kur'an iskrivljen i da su ashabi sakrili neke dijelove, uključujući suru Vijalet. Rafidije su ga cijenile kada je umro pa su ga pokopali u el Nedžaf. Ova knjiga od el Tubrusija je objavljena u Iranu 1298 h.g; a kada je objavljena pojavila se velika komošnja jer su htjeli da njihove tvrdnje o iskrivljenosti Kur'ana, koje su poznate samo njihovim vođama, budu razbacane u stotine njihovih najpoznatijih djela, nisu htjeli da to sve bude u jednoj knjizi. Na početku ove knjige je rekao:

"Ovo je dobra i cijenjena knjiga nazvana Fasl al-khitaab fi ithbaat tahreef Kitaab Rabb il-Arbaab ( Pojašnjenje iskrivljivanja knjige Gospodara svih Svjetova)... Spomenuo je neke ajete i sure za koje on smatra da su ashabi sakrili, uključujući 'Suru Vilajet', " čiji je tekst prema njima, i koji je citiran u ovoj knjizi:

"O vi kji vjerujete, vjerujte u Poslanika i u velija (tj. Aliju) koje smo mi poslali da vas izvedu na pravi put, Poslanik i velij koji su jedan od drugog, ja sam Sveznajući, Svjeobavješteni."

Postoji još jedna sura koju zovu sura Nurajn: "O vi koji vjeujete, vjerujte u dva svjetla (nurajn) koji smo mi spustili da vam uče Moje ajete i da vas upozore na kaznu u Velikome danu. Oni su jedan od drugog, ja sve čujem i sve znam.Oni koji ispune ugovor sa Allahom i Njegovim psolanikom spomenut u ajetima (Kur'ana), njima će pripasti vrtovi uživanja, ali oni koji uznevjeruju nakon vjerovanja tako što su prekršili ugovor i nepokoravanju naredbi poslanika, biće bačeni u Džehennem. Oni su zgriješili prema sebi i suprostavili se oporuci poslanika (tj. postavljanje Alije kao halife), biće napajani ključavom vodom..." i ostale slične gluposti.
Možete vidjeti čitavu suru u slikama ispod.

Prof. Muhammed Ali Saudi - koji je bio jedan od najvećih eksperata u ministarstvu Pravde u Egiptu - ispitao je Iranski mushaf kojeg je imao orijentalista po imenu Brajan i dobio je kopiju ove sure, iznad redova arapskog teksta napisan je prijevod na Iranski jezik.

Kao što je spomenuo el Turbusi u svojoj knjizi, al-khitaab fi ithbaat tahreef Kitaab Rabb il-Arbaab, takođe je spomenuto u njihovoj knjizi Dabastan Madhaahib, koja je na Iranskom jeziku, koju je napisao Muhsin Fani el Kašmiri. Ova knjiga je printana bezbroj puta u Iranu, i ovu lažnu suru je iz nje citirao orijentalista Noeldeke u svojoj knjizi Historija Kur'anskih manuskripta, 2/120, i objavljena je u Francuskoj- Azijskim novinama u 1842 (str. 431-439).

Takođe ju je spomenuo Mirza Habibullah el Hašimi el Kho'i u svojoj knjizi Manhaaj al-Baraa’ah fi Sharh Nahj al-Balaaghah (2/217); i od strane Muhammeda Bakira el Medžlisija u njegovoj knjizi Tadhkirat al-A’immah (str. 19, 20) na Iranskom jeziku, obavljena od,Manshoorat Mawlana, Iran.
Ove njihove tvrdnje poriču riječi Allaha (prijevod značenja):

"Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!"
[El Hidžr 15:9]
Svi mislimani su složni da onaj ko kaže da nešto u Kur'anu fali ili da je izmijenjeno, da je takav nevjernik.

Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže:
"Isto se odnosi na one od njih koji kažu da su neki ajeti u Kur'anu sakriveni ili izmijenjeni, ili onaj ko tvrdi da ima neke ezoterična tumačenja koja njega izdvajanu iz šerijata (op.a. nemora se vladati po šerijatu), koji se zovu el Karamite i el Batinijje, i koje uključuje el Tanasukhijje[imena ovih sekti koje to tvrde]. Nema sumnje da su oni nevjernici."
Al-Saarim al-Maslool, 3/1108-1110. 

Ibn Hazm kaže: 
"Tvrdnja da je Kur'an izmijenjen je jasan kufr i to je negacija onoga što je poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao."
Al-Fasl fi’l-Ahwa’ wa’-Milal wa’l-Nihal, 4/139. 
Allah zna najbolje.
Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid