petak, 18. srpnja 2014.

Post nije primljen ako osoba ne klanja


Pitanje:
Da li je dozvoljeno postiti bez klanjanja?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu. 

Nijedno dobro djelo neće biti prihvaćeno od onog ko ne klanja - ni zekat, ni post, ni hadždž niti bilo šta drugo.

Buharija (520) je zabilježio predaju od Burejde, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko god ne klanja ikindiju njegova djela će biti poništena."

Ono što se misli pod "njegova djela će biti poništena" jeste da će biti bezvrijedna i neće mu koristiti. Ovaj hadis ukazuje da Allah neće prihvatiti nijedno dobro djelo od osobe koja ne klanja, tako da onome ko ne klanja neće imati nikakve koristi od svojih dobrih djela i nijedno dobro djelo od njega se neće uzdići Allahu.

Iz hadisa se da zaključiti da imaju dvije vrste onih koji ne klanjaju: oni koji ne klanjaju nikako, a to poništava sva njihova dobra djela, i oni koji ne obave određeni namaz u nekom danu, a što poništava dobra djela u tom danu. Tako da su sva dobra djela poništena onim koji nikako ne klanjaju, a djela u jednom danu su poništena osobi koja ne klanja određeni namaz u tom danu.

Šejh Ibn 'Usejmin je upitan u Feteva Es-Sijam (str. 87) o propisu posta onog ko ne klanja.

On je odgovorio:

"Post onog ko ne klanja nije ispravan i nije prihvaćen, jer onaj ko ne klanja je nevjernik i time je izašao iz islama, jer Allah kaže:

'Ali ako se oni budu pokajali i namaz obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri.' (Prijevod značenja Et-Tevbe, 9:11)

I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 'Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza.' Zabilježio ga je Muslim (82). I on je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ugovor između nas i njih je namaz, pa ko ostavi namaz on je postao nevjernik.' Zabilježio ga je Tirmizi (2621); Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih et-Tirmizi.

Ovo je također i stav većine ashaba, ako ne i konsenzus ashaba. Andullah ibn Šekik, rahimehullahu te'ala, koji je bio jedan od poznatih tabi'ina, je rekao: 'Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu smatrali da je ostavljanje nijednog djela kufr, osim ostavljanje namaza.' Na osnovu ovog, ako osoba posti ali ne klanja, onda je taj post odbijen i nije prihvaćen, i ništa mu neće korisiti kod Allaha na Sudnjem danu. Mi mu kažemo: Klanjaj i onda posti, jer ako budeš postio a ne budeš klanjao, onda će tvoj post biti odbijen, jer se ibadeti ne prihvataju od nevjernika."

Stalna komisija za fetve (10/140) je upitana: "Ako je osoba spremna da posti ramazan i da klanja samo u ramazanu, ali prestane klanjati čim ramazan završi, da li se njegov post broji?"

Oni su odgovorili:

"Namaz je jedan od temelja islama, i on je najvažniji temelj nakon dva šehadeta. On je obaveza svakom pojedincu (fard 'ajn), i ko god ne klanja smatrajući namaz neobaveznim, ili ne klanja jer je nemaran i lijen, takav je nevjernik. Što se tiče onih koji samo klanjaju i poste tokom ramazana, ovo je pokušaj da prevare Allaha, i doista su nesretni oni koji prepoznaju Allaha samo u ramazanu. Njihov post nije ispravan ako ne klanjaju mimo ramazana, nego, ovo ih čini nevjernicima u vidu velikog kufra (kufr ekber), čak i ako ne poriču obavezu namaza, prema ispravnijem mišljenju od dva mišljenja kod učenjaka."

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/49698