srijeda, 2. travnja 2014.

Ko uzima duše životinja i gdje idu poslije


Pitanje:
Kada živa bića osim ljudi, uglavnom životinje i ptice, umru, gdje idu njihove duše? Da li njihove duše uzima Melek smrti, ili šta se tačno desi sa njima?


Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Allah, subhanehu ve te'ala, govori nam da Melek smrti uzima duše Ademovih sinova (ljudi), On kaže: "Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.'" [Prijevod značenja Es-Sedžde, 32:11]

Što se tiče duša ptica i životinja, nema šerijatskog teksta u Kur'anu niti u vjerodostojon sunnetu koji govori o tome, shodno onome što mi znamo. Nego, ono što se prenosi po tome pitanju jeste hadis koji nije vjerodostojan. Uabilježio ga je El-'Akili u Ed-Du'afa. "Životni vijek svih životinja, uši, buhe, skakavci, konji i magarci, svi oni, stoka i tako dalje, njihov životni vijek je povezan sa njihovim činjenjem tesbiha. Kada prestanu čini tesbih, Allah uzima njihove duše, i Melek smrti nema ništa sa time." Šejh Albani kaže za njega u Es-Silsileh Ed-Da'ifeh, da je izmišljen.

Tako da su neki učenjaci rekli da je Melek smrti taj koji uzima duše svih stvorenja, dok su drugi rekli da je Allah taj koji im uzima duše i čini da im život prestane.

Vidjeti: El-Kurtubi, Et-Tezkireh, str. 75; El-Fevakih Ed-Devanim , 1/100.

Šejh Ibn 'Usejmin, rahimehullahu te'ala, je stava da je pitanje o tome nepotrebno. On, je bio upitan: "Je li Melek smrti taj koji je zadužen da uzima duše životinja?"

On je odgovorio:

"Šta bi ti mislio ako bi ti ja rekao  da je Melek smrti taj koji je zadužen da uzima duše životinja; kakve koristi imaš od te informacije? Da li su ashabi pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi toga, a oni su bili više abmiciozni u traženju znanja, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio u mogućnosti da odgovori više nego ostali, i ipak oni to nisu pitali? Štoviše Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: 'Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.'' [Prijevod značenja Es-Sedžde, 32:11]. On (Melek smrti) je zadužen da uzima duše Ademovih sinova; što se tiče duša stvorenja mimo Ademovih sinova, ništa nije potvrđeno. A Allah zna najbolje.

Ali najvažnija stvar koju treba reći kao odgovor na pitanje jeste da čovjek ne treba pretjerivati (u postavljanju pitanja). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 'Ko god bude išao u krajnost sa svojim govorom je propao.' Tako da nemoj pitati za stvari od kojih nemaš koristi. Tako mi Allaha, da je bilo ikakve koristi u tome da se zna da li Melek smrti uzima duše ostalih stvorenja, Allah, subhanehu ve te'ala, bi nam to rekao, u Kur'anu ili u sunnetu, ili bi Allah dao da neko o tome upita Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer su se ashabi radovali kada dođe beduin iz pustine da upita Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto što su se oni stidili da pitaju.

Poenta je, za tebe i svakog ko sluša, da je preveliko ulaženje u ovakva pitanja pogrešno, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ko god ide u krajnost (u njihovom govoru i djelima) je propao.' A drugom prilikom je rekao: ' Oni koji idu u krajnost (u njihovom govoru i djelima) su propali, oni koji idu u krajnost (u njihovom govoru i djelima) su propali, oni koji idu u krajnost (u njihovom govoru i djelima) su propali,' tri puta. U pogledu takvih pitanja koja se tiču nevidljivog, trebaš uzeti ono što je potvrđeno a ostaviti ono što nije spomenuto... Što se tiče pitanja u vezi nevidljivog, trebamo uzeti ono što je potvrđeno, a ostalo, ne trebamo govoriti o tome; da je to bilo od važnosti za nas, ili da je bilo neke koristi u poznavanju toga, Allah bi to pojasnio. Allah, subahnehu ve te'ala, je rekao Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:

'A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.' [Prijevod značenja En-Nahl, 16:44]

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavio ništa što nam je trebalo a da to nije pojasnio."

Lika El-Bab El-Meftuh, 11/146.

Drugo:
Što se tiče sudbine životinjskih duša, prenosi Abdurrezak  u svome Musannefu, od Ibn Džubejra, i Bejheki u El-Be'as-u od Ebu Hurejre, da je rekao u vezi ajeta: "Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim." [Prijevod značenja El-En'ām, 6:38]: "Sve životinje će biti sakupljene na Sudnem danu, životinje, zvijeri, ptice, sve. Pa će Allahova pravda toga dana biti tolika da će Allah poravnjati račune između životinje sa rogovima i one koja nije imala rogove. Onda će On reći: 'Budite prašina,' a u tom trenutku će nevjernik reći: 'Da sam, bogdo, zemlja ostao!' [Prijevod značenja En-Nebe', 78:40]"

Vidjeti: Tefsir Ibn Kesir, 3/255.

Šejh Albani kaže u Es-Silsileh Es-Sahiha (4/466): "Ovo je zabilježio Sujti u Ed-Dur El-Mensur (6/310), ali nije rekao ništa o njegovom senedu a što ineče radi (da kaže o senedu op. pre.). Prema Ibn Džeriru (30/17) on je kavijj (jak)."

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/119652