ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Značenje riječi Poslanika, koje će biti rečene učaču Kur'ana u Džennetu: "Uči i penji se..."


Pitanje:
Abdullah ibn Amr, radijallahu anh, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Bit će rečeno učaču Kur'ana: 'Uči i uzdiži se u stepenima, uči kao što si učio na dunjaluku, tvoj stepen je kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.'" Zabilježili su ga Ebu Davud (1646) i Tirmizi (2914). Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih Ebi Davud. Da li to znači da ako sam ja nearap i ne znam arapski, pa nikad nisam učio Kur'an, da li to znači da ću biti u najnižem dijelu Dženneta?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Prvo:
Tirmizi (2914) i Ebu Davud (1464) su zabilježili predaju od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Bit će rečeno učaču Kur'ana: 'Uči i penji se, i uči kao što si učio na dunjaluku, tvoj stepen je kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.'"

Šejh Muhammed Šems el-Hakk el-'Azimebadi, rahimehullahu te'ala, je rekao:

"'Bit će rečeno' tj. kada ljudi uđu u Džennet.

'Učaču Kur'ana' tj. onome ko ga je stalno učio i radio po njemu, a ne onome ko ga uči ali ne radi po njemu.

'Uči i penji se' tj. na veće stepene Dženneta ili bliže Allahu.

'I uči' tj. ne žuri sa svojim učenjem u Džennetu.

'Kao što si učio' tj. u svome čitanju.

'Na dunjaluku.'

Iz ovog hadisa se može razumiti da se veća nagrada ne može steći osim onaj ko zapamti Kur'an i nauči kako ga pravilno učiti onako kako i treba."

'Avn el-Me'abud fi Šerh Sunen Ebi Davud (4/237).

U odgovoru na pitanje pod brojem 169485 govorili smo o tome našta se misli pod odlikom koja je spomenuta u gornjem hadisu; da će je zaraditi samo onaj ko zapamti Kur'an i radi po njemu; vratite se na spomenuto pitanje radi više detalja.

Drugo:
Ovaj hadis koji je spomenut izad govori o odlikama učača Kur'ana. To ne znači da onaj ko nije zapamtio Kur'an da će biti na najnižem dijelu Dženneta. Nego, ovaj hadis govori o posebnoj odlici određenog djela, ne znači da će u većim stepenima Dženneta biti samo oni koji pamte ili uče Kur'an. Većina ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije zapamtila Allahovu knjigu, u smislu pamćenja učenja, ali su je zapamtili u smisli rađenja po njoj. Pa ako neko propusti ovu posebnu nagradu i vrlinu, i dalje je moguće za njega da se trudi u onome što mu je Allah olakšao, kao što je namaz, tehedždžud i kijam (dobrovoljni namaz tokom noći); ili zekat i sadaka; ili post u toplim danima; ili stalno spominjanje Allaha; ili ispunjavanje potreba ljudi... Ili bilo šta drugo što Allah htjedne od različitih dobrih djela i upute.

Buharija (3256) i Muslim (2831) su zabilježili hadis od Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stanovnici Dženneta će vidjeti one koji su iznad njih u Džennetu kao što vi vidite sjajnu zvijezdu daleko na horizontu na istoku ili na zapadu, zbog razlike u stepenima među njima." Rekoše: "O Allahov Poslaniče, da li je to stepen poslanika koji ne može niko drugi dostići?" On je rekao: "Ne, tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, to su ljudi koji su vjerovali u Allaha i u Njegove poslanike."

Muslim (251) je zabilježio predaju od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zar vam neću reći nešto čime Allah briše grijehe i podiže stepene?" Rekoše: "Da, Allahov Poslaniče." On reče: "Upotpunjavanje abdesta u vremenima kada je u tome poteškoća, puno koračanja do džamije, i čekanje drugog namaza nakon klanjanja jednog namaza. I to vam  je bdijenje na granicama."

Za više informacija, pogledajte odgovor pod brojem 27075.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/191930