četvrtak, 10. srpnja 2014.

Kako se pripremiti za ramazan?Pitanje:
Šta trebamo poručiti muslimanu pri početku ramazana?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Allah kaže:

"U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete." (Prijevod značenja El-Bekare, 2:185)

Ovaj blagoslovljeni mjesec je velika prilika za dobro, blagoslov, ibadet i pokornost Allahu.

To je veliki mjesec, plemenita sezona, mjesec u kojem su dobra djela uvećana, a činjenje loših djela je opasnije nego u drugim vremenima. Džennetska vrata se otvaraju, a džehennemska vrata se zatvaraju, i pokajanje griješnika kod Allaha je primljeno. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a njegov kraj otkup od Vatre.

Pa Mu zahvalite za sezonu dobra i blagoslova koju nam je podario, i za vidove nagrade i razne vrste velikih blagoslova za koje vas je odabrao. Maksimalno iskoristite ovo blagoslovljeno vrijeme popunjavajući ga ibadetima i ostavljajući harame, da bi stekli dobar život na ovom svijetu i sreću nakon smrti.

Iskrenom vjerniku, svaki mjesec je prilika za ibadet i njegov čitav život je utrošen u pokornosti Allahu, ali u mjesecu ramazanu ima i više motivacije da čini dobro i njegovo srce je još više usredotočeno za ibadet, i još više se okreće svome Gospodaru, Njegovom milošću, naš darežljivi Gospodar spušta svoju nagradu na vjernike koji poste i umnogostručuje im nagradu u ovoj blagoslovljenoj prilici, pa On daje bez mjere i darežljivo nagrađuje za dobra djela.

Vrijeme brzo prolazi
Dani prolaze tako brzo, kao da su samo puki trenuci. Dočekali smo ramazan, a onda se opraštamo s njim, i samo kratak vremenski period prođe i opet dočekujemo ramazan. Pa bi trebali žuriti u činjenju dobrih djela u ovom mjesecu i težiti da ga ispunimo sa onim sa čime je Allah zadovoljan i sa onim što će nam pomoći u danu kada Ga sretnemo.

Kako da se pripremimo za ramazan?
Možemo se pripremiti za ramazan tako što vršimo samoobračun, i prepoznamo naše nedostatke po pitanju življenja po dva šehadeta, ili naše nedostatke po pitanju izvršavanja naših obaveza, ili naše nedostatke po pitanju ne klonjenja od strasti i sumnji u koje smo možda upali...

Trebamo se popraviti tako da u ramazanu imamo veći stepen imana. Jer se iman (vjerovanje) povećaje i smanjuje. Povećaje se kroz pokornost Allahu, a smanjuje se kroz nepokornost i grijeh. Prvo djelo pokornosti koje osoba treba postići je to da bude istinski Allahov rob i da vjeruje da nema ništa što je vrijedno obožavanja mimo Allaha, pa onda sve ibadete upućuje samo Allahu i nikoga Mu ne pridružuje u obožavanju. Svako od nas treba shvatiti da sve ono što ga je zadesilo nije ga moglo zaobići, a što ga je zaobišlo nije mu se moglo desiti, i da se sve dešava Allahovom voljom.

Trebamo izbjegavati sve što smanjuje našu posvećenost prema dva šehadeta (svjedočenje da nema istinskog boga sem Allaha i svjedočenje da je Muhammed Njegov rob i poslanik op. pre.). Ovo znači udaljavanje od svih vrsta novotarija i stvari koje su uvedene u vjeru. Također, trebamo se pridržavati principa el-vera' ve-l-bera' (ljubav i prijateljovanje naspram mržnje i neprijateljovanja), tako što ćemo uzeti vjernike za prijatelje i smatrati nevjernike i licemjere kao neprijatelje, i trebamo se veseliti kada muslimani izvojuju pobjedu nad svojim neprijateljima. Trebamo slijediti primjer Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba i držati se sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunneta četvorice pravednih i upućenih halifa koji su došli nakon njega. Trebamo voljeti sunnet i one koji ga se pridržavaju i koji ga brane, u bilo kojoj zemlji bili i bilo koje nacionalnosti bili.

Nakon toga trebamo izvršiti samoobračun i uvijedjeti naše nedostatke u činjenju ibadeta kao što je namaz u džematu, spominjanje Allaha (zikr), briga o pravima komšije, rodbine i muslimana, širenje selama, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, podsticanje jedni drugih u slijeđenju istine i da budemo strpljivi i ustrajni na tome, da budemo strpljivi u klonjenju od loših djela i u činjenju dobrih djela, i da prihvatamo Allahovu odredbu sa strpljenjem.

Onda se trebamo preispitati po pitanju naših grijeha i slijeđenja strasti i prohtjeva. Trebamo se spriječiti od ustrajavanja u tome, bilo da je taj grijeh veliki ili mali, bilo da je to grijeh oka, tako što gledamo u ono što je Allah zabranio; ili slušanje muzike; ili koračanje prema onome što Allah nije dozvolio; ili korištenje ruku za ono što Allah nije dozvolio; ili konzumiranje onoga što Allah nije dozvolio kao što je kamata ili mito, ili bilo koji drugi način jedenja tuđeg imetka bespravno.

Nikada ne trebamo zaboraviti da Allah pruža svoju ruku tokom dana, prihvatajući pokajanje onih koji su griješili tokom noći, i On pruža svoju ruku tokom noći prihvatajući pokajanje onih koji su griješili tokom dana. Allah kaže:

"i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje,  za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Prijevod značenja Ālu 'Imrān, 3:133-136)

" Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 39:53)

"Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv." (Prijevod značenja En-Nisā', 4:110)

Samoobračunom, pokajanjem i traženjem oprosta, ovako trebamo dočekati ramazan. "Pametan je onaj čovjek koji sebe obračuna i ustrajava da čini ono što će mu koristiti nakon smrti, a bespomoćan je onaj koji slijedi svoje strasti i prohtjeve i oslanja se na lažnu nadu (misleći da će mu Allah oprositi bez obzira šta on radio i da se ne treba truditi da čini dobra djela)."

Mjesec ramazana je mjesec velikih dobijanja i zarada. Pametan trgovac je onaj koji maksimalno iskoristi posebne prilike da bi povećao svoju zaradu. Pa, maksimalno iskoristite ovaj mjesec čineći mnogo ibadeta, puno namaza, učenje Kur'ana, praštanje ljudima, lijepo ophođenje sa drugim i dijeljenje sadake siromašnima.

U mjesecu ramazanu vrata Dženneta su otvorena a vrata Džehennema su zatvorena. Šejtani su okovani u lance i glasnik poziva svake noći, o ti koji tražiš dobro, pristupi, o ti koji tražiš loše, prekini.

Pa, o Allahov robe, budi od ljudi koji rade dobro, prateći put tvojih ispravnih prethodnika koji su bili upućeni sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi završili ramazan sa našim grijesima oproštenim a naša dobra djela primljena.

Trebamo imati na umu da je mjesec ramazan najbolji mjesec.

Ibn Kajjim, rahimehullahu te'ala, kaže:

"Još jedan primjer toga -tj. razlike u onome što je Allah stvoio - jeste činjenica da je mjesec ramazan uzvišeniji od svih ostalih mjeseci, a zadnjih deset noći su uzvišenije od ostalih noći." Zadu-l-Me'ad, 1/56.

Ovaj mjesec je uzvišeniji od ostalih u četiri stvari:

1. U njemu je najbolja noć u godini, a to je lejetu-l-kadr. Allah kaže:

"Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci (tj. ibadet u toj noći je bolji od ibadeta u hiljadu mjeseci, tj. od 83 godine i 4 mjeseca) – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost (i dobro od Allaha Njegovim robovima) je u njoj sve dok zora ne svane." (Prijevod značenja El-Kadr, 97:1-5)

Tako da je ibadet u ovoj noći vrijedniji od ibadeta hiljadu mjeseci.

2. U ovoj noći je objavljena najbolja knjiga, najboljem od poslaniku, alejhimu-s-salatu ve-s-selam. Allah kaže:

"U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla." (Prijevod značenja El-Bekare, 2:185)
"Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike." (Prijevod značenja Ed-Duhān, 44:3-5)

Zabilježili su Ahmed  i Taberani u Mu'adžemu-l-Kebiru od Vasile ibn Eska', radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Listovi Ibrahimovi su spušteni prvog dana u mjesecu ramazanu. Tevrat je spušten šestog dana u mjesecu ramazanu. Indžil je spušten trinaestog dana u mjesecu ramazanu. Zebur je spušten osamnaestog dana u mjesecu ramazanu, a Kur'an je spušten dvadeset i četvrtog dana u ramazanu."

Albani ga je ocijenio hasenom u Es-Silsileh Es-Sahiha, 1575.

3. U ovom mjesecu vrata Dženneta su otvorena, a vrata Džehennema su zatvorena, i šejtani su okovani.

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada dođe ramazan, džennetske kapije se otvore, a džehennemske kapije se zatvore, a šejtani se okivaju u lance." (Muteffekun alejh)

En-Nesai je zabilježio od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada dođe ramazan, kapije milosti se otvaraju, a kapije Vatre zatvaraju, a šejtani se okivaju u lance." Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih el-Džami', 471.

Tirmizi, Ibn Madže i Ibn Huzejme su zabilježili predaju: "Kada dođe prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini se okivaju u lance i kapije Vatre se zatvaraju, i nijedna se kapija njena ne otvara. Kapije Dženneta se otvaraju i nedna se ne zatvara. Glasnik poviče: 'O ti koji tražiš dobro, pristupi; O ti koji tražiš loše, prekini.' A Allah ima one koje svake noći oslobađa od Vatre." Albani ga je ocijenio hasenom u Sahih el-Džami', 759.

Ako se kaže: "Kako to da viđamo toliko loših djela i grijeha koji se čine u ramazanu,  jer da su šejtani vezani to se ne bi dešavalo."

Odgovor je, da se loša djela i grijesi smanjuju kod onih koji se pridržavaju smjernica posta;
ili da oni koji su okovani su samo neki od šejtana - nepokorni od njih - ne svi;
ili da to znači da je zlo smanjeno u ramazanu, što je potvrđena činjenica. Ako se zlo i dešava u ovom periodu, to je manje nego u drugim vremenima. Čak i da su svi od šejtana okovani, to ne znači nužno da se zlo i grijeh time zaustavlja, jer ima i drugih uzročnika zla osim šejtana, kao što je naš nefs, loše navike, a i šejtani od ljudi. El-Feth, 4/145.

4.Ima mnogo vrsta ibadeta u ramazanu, neki od njih koji se ne rade u drugim vremenima, kao što je post, klanjanje noćnog namaza, hranjenje siromašnih, i'tikaf, sadaka, i učenje Kur'ana.

Molim Alaha, Uzvišenog, Silnog, da nam pomogne na tome i da nam pomogne da postimo i klanjamo noćni namaz, i da činimo ibadete i da se klonimo loših djela. Hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/12468