nedjelja, 4. svibnja 2014.

Uslovi ispravnosti hidžaba - pokrivanja muslimanke


Pitanje:
Želim da saznam po pitanju ipravnog hidžaba. Kakav je to ispravan hidžab? Hoću reći, ima toliko različitih hidžaba da se bira, i također imam prijateljicu iz Danske koja je skoro prešla na islam, zadovoljna je s time i želi da nosi ispravan hidžab. Molim vas, možete li nam reći gdje to piše da hidžab treba biti dug (džilbab) i da ide preko grudi? Zaista je potrebna ovog, hvala vam.Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Šejh Albani, rahimehullahu te'ala, je rekao:
Uslovi hidžaba:

Prvo: Treba da prekriva čitavo tijelo osim onoga što je izuzeto

Allah kaže:
"O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se (tj. da se u potpunosti prekriju osim očiju da vide kuda idu). Tako će se najlakše prepoznati (kao časne žene) pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja El-Ahzāb, 33:59)

Ovaj ajet ukazuje da je obavezno da se pokriju svi ženski ukrasi i njena ljepota i da se to ne pokazuje pred onima koji joj nisu mahrem osim onoga što se vidi nenamjerno, u kojem slučaju nema grijeha za nju ako požuri i to pokrije.

Hafiz Ibn Kesir, rahimehullahu te'ala, kaže u svome tefsiru:
"Ovo znači da ne trebaju pokazivati išta od svojih ukrasa onim koji joj nisu mahrem, osim ono što je nemoguće sakriti. Ibn Mesud, radijallahu anh, kaže: 'U to spada ogrtač i haljina,' tj. ono što su žene arapa nosile, ogrtač koji bi prekrio onu odjeću koju žena nosi, osim onoga što bi se vidjelo ispod ogrtača. Žena nije griješna zbog ovoga jer je to nemoguće sakriti."

Drugo: Ne smije biti ukras samo po sebi

Allah kaže:
"...i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta..." (Prijevod značenja En-Nūr, 24:31) 

Općenito značenje ovog ajeta podrazumijeva i vanjski ogrtač, jer ako je ukrašen privlačit će pažnju muškaraca. Ovo značenje je pojačano i ajetom is sure El-Ahzāb:

"U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte..." (Prijevod značenja El-Ahzāb, 33:33) Također, ovo je podržano u hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O trojici me nemojte pitati: o čovjeku koji napusti džemat, bude nepokoran svome vođi i takav umre; rob, muško ili žensko koji odbjegne i zatim umre; i žena čiji je muž odsutan a ostavio je sa svime što joj je potrebno, a ona se nakon toga namjerno razgolitila. O njima me ne pitajte." (Hakim, 1/119; Ahmed, 6/19; od Fudale bint 'Ubejda. Njegov sened je sahih i nalazi se i u Edebu-l-Mufredu)

Treće: Mora biti od deblje tkanine koja nije prozirna

Jer ako nije takva ne može ispravno pokriti. Providna odjeća čini ženu još ljepšom i većim iskušenjem. U pogledu ovog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Pred Sudnji dan pojavit će se u mome ummetu žene koje su obučene ali gole, a na glavama će im biti kao grba od deva. Prokunite ih, one su proklete." A u drugoj predaji: "Neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeti sa te i te udaljenosti." (Muslim od Ebu Hurejre)

Ibn Abdulber, rahimehullahu te'ala, kaže: "Ono što je Poslanik mislio ovime jeste žene koje nose odjeću od lahke  tkanine kojaocrtaje i ne skriva. U osnovi su obučene ali su u stvarnosti gole." (Zabilježio Sujuti u Tenvir el-Havalik, 3/103)

Četvrto:  Treba biti široko, a ne usko tako da ocrtaje dijelove tijela

Svrha odjeće jeste da spriječi fitnu (iskušenje), a ovo se može postići samo ako je odjeća široka. Tijesna odjeća, čak i ako se ne vidi boja kože, idalje ocrtaje veličinu i oblik tijela i njegovih dijelova, i stvara jasnu sliku u mislima muškaraca. Pokvarenost ili pozivanje u pokvarenost je jasna u ovome. Tako da odjeća mora biti široka. Usama ibn Zejd je rekao: "Allahov Poslanik mi je dao debeli egipatski ogrtač koji je bio od darova koje mu je dao Dihjetu el-Kelbi, i ja sam to dao svojoj supruzi da ga nosi. On je rekao: 'Zašto te ne vidim da nosiš onaj egipatski ogrtač?' Ja sam rekao: 'Dao sam ga svojoj supruzi da ga nosi.' On je rekao: 'Reci joj da obuče haljinu ispod toga, jer se bojim da će to ocrtati veličinu njenih kostiju.'" (El-Dija' el-Makdisi u El-Ehadis el-Muhtareh, 1/442; Ahmed i Bejheki sa senedom koji je hasen)

Peto: Ne smije biti namirisan sa tamjanom ili mirisom

Ima mnogo hadisa u kojim se zabranjuje ženi da namirisana izlazi iz kuće. Citirat ćemo ovdje neke koji imaju sahih senede:

Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svaka žena koja se namiriše pa prođe kraj skupine muškaraca tako da oni osjete njen miris, je bludnica."
Zejneb el-Sakfijjeh, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ako neka od vas ide u džamiju, neka ne dodiruje miris."

Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svaka žena koja je se namirisala sa tamjanom, neka ne prisustvuje jaciji namazu sa nama."

Musa ibn Jessar kaže da je žena prošla kraj Ebu Hurejre a da je se osjetio jak miris od nje. On je rekao: "O robinjo Silnog, da li to ideš u džamiju?" Ona je rekla: "Da." On je rekao: "I stavila si miris na sebe zbog toga?" Ona je rekla: "Da." On je rekao: "Vrati se i okupaj se, jer sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Ako žena izađe da ide u džamiju namirisana, Allah neće pimiri njen namaz dok se ne vrati kući i okupa se.'"

Ovi hadisi su općeniti. Pa zabrana se odnosi i na mirise koji se nanose na tijelo kao i na mirise koji se nanose na odjeću, posebno u trećem hadisu, gdje je spomenut tamjan, jer se on posebno koristi da se namiriše odjeća.

Razlog zabrane je jasan, a to je da miris žene može izazvati neželjene provokacije i strasti. Učenjaci uključuju i druge stvari pod onim što žena treba izbjegavati kada ide u džamiju, kao što je privlačna odjeća, nakit koji se može vidjeti, previše ukrasa i miješanje sa muškarcima. Pogledajte Fethu-l-Bari, 2/279.

Ibn Dekik el-'Id, rahimehullahu te'ala, je komentirao hadis iznad od Ebu Hurejre:
"Ovo ukazuje da je zabranjeno ženi koja ide u džamiju da se miriše, jer to izaziva strasti kod muškaraca. Ovo je zabilježio Menavi u Fejd el-Kadir."

Šesto: Ne smije sličiti na odjeću muškaraca

Prenešeno je u vjerodostojnim predajama da žena koja oponaša muškarce u odjeći ili na neki drugi način prokleta. Slijede neki hadisi u kojima se to spominje za koje znamo:

Ebu Hurejre, radijallahu anh, je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo muškarca koji nosi žensku odjeću i ženu koja nosi mušku odjeću."

Abdullah ibn 'Amr, radijallahu anh, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Nisu od nas, žene koje oponašaju muškarce i muškarci koji oponašaju žene."

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo ženkaste muškarce i muškobanjaste žene. Rekao je: 'Istjerajte ih iz vaših kuća.'" Rekao je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je istjerao tog i tog i Omer je istjerao tog i tog." Prema drugoj predaji: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce."

Abdullah ibn Amr, radijallahu anh, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Troje neće ući u Džennet i Allah ih neće ni pogledati na Sudnjem danu: onaj ko je nepokoran roditeljima, žena koja oponaša muškarce, i dejjus (čovjek koji nema ljubomore prema tome šta žene u njegovoj porodici rade)."

Od Ibn Ebi Melikeh -čije ime je Abdullah ibn Ubejdillah- kaže: "Rečeno je Aiši, radijallahu anha: 'Šta ako žena nosi muške papuče?' Ona je rekla: 'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo žene koje oponašaju muškarce.'"

Ovi hadisi jasno ukazuju da je zabranjeno ženi da oponaša muškarce i obrnuto. Pod ovo podpada odjeća i sve ostalo, osim prvog hadisa koji je naveden, on se samo odnosi na odjeću.

Ebu Davud, rahimehullahu te'ala, je rekao: "Čuo sam kako je imam Ahmed upitan o čovjeku koji svoju robinju obuče u sevb (muška odjeća kao haljina kod arapa). On je rekao: 'Ne odjevaj je u mušku odjeću, ne čini da izgleda kao muško.'" Ebu Davud kaže: "Upitao sam imama Ahmeda da li joj može dati muške sandale da nosi?" On je rekao: "Ne, osim ako ih nosi da uzme abdest." Rekao sam: "A šta ako je radi ukrašavanja?" Rekao je: "Ne." Rekao sam: "A može li joj skratiti kosu?" Rekao je: "Ne." (Mesail el-imam Ahmed, 261)

Sedmo: Ne smije ličiti na odjeću nevjernica

Pravilo je u šerijatu da muslimani, oboje muškarci i žene, ne smiju sličiti nevjernicima u pogledu obožavanja, slavlja ili odjeće koje je specifično za njih. Ovo je bitan princip koji danas, nažalost, je zanemaren od mnogih muslimana, čak i od onih koji brinu o vjeri i druge njoj pozivaju. Ovo je slučaj ili zbog nepoznavanja vjere, ili jer slijede vastite strasti i prohtjeve, ili zbog zablude, pomiješanom sa modernim običajima i imitacijom nevjernika evrope. Ovo je bio jedan od razloga mislimanskog pada i slabosti, što je omogućilo strancima da ih nadjačaju i koloniziraju. "Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni." (Prijevod značenja Er-Ra'd, 13:11) Kada bi samo znali.
Treba imati na umu da ima mnogo vjerodostojnih dokaza za ovu bitnu stvar iz Kur'ana i sunneta, a da se dokazi iz Kur'ana pojašnjuju u sunnetu, kao što je slučaj i inače.

Osmo: Ne smije biti odjeća prepoznavanja

Omer, radijallahu anh, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko obuče odjeću po kojoj se prepoznaje na ovome svijetu, Allah će ga zaodijeniti odjećom poniženja na Sudnjem danu,  zatim će ga zajedno sa njom zapaliti."

Allah najbolje zna.

Vidjeti: Hidžab el-Mereh el-Muslimeh, 54-67
Izvor: http://islamqa.info/en/6991