četvrtak, 8. svibnja 2014.

Ko su Haridžije?


Pitanje:
Ko su Haridžije (Havaridži)?

Odgovor:
Zahvala Allahu, 

Haridžije (Havaridži) su jedna od zabludjelih sekti, kao što je dokazano u tekstovima i po konsenzusu učenjaka.  Buharija (6934) i Muslim (1068) prenose da je Jusejr ibn 'Amr rekao: ''Pitao sam Sehla ibn Hunejfa: 'Jesi li čuo Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, da je bilo šta rekao o Haridžijama?'  On je rekao: ''Čuo sam ga kad je, pokazavši rukom prema Iraku, rekao: 'Pojavit će se u njemu skupina koja će učiti Kur'an, ali im on neće prelaziti grlo (neće dolaziti do srca op. pre.). Izlazit će iz islama kao što strijela izlazi iz ulovljene životinje.'"

Ibn Madže (173) prenosi da je Ibn ebi Avf rekao: ''Allahov Poslanik, neka le Allahov mir i blagoslov na njega, je rekao: 'Haridžije su psi Vatre.'"
 
Šejh Albani ga je ocjenio sahih u Sahih Ibn Madže.

Haridžije su sljedbenici  strasti, hirova i novotarija koji su skrenuli sa staze ehli-sunneta ve-l-džem'ata, ali mi ih ne opisujemo kao nevjernike zbog njihove inovacije (novotarije), za razliku od drugih koji slijede strasti i hirove. 

Nevevi, neka je Allahova milost na njega, je rekao: 
''Stav Šafije i većine njegovih učenika jeste da se haridžije ne mogu opisati kao nevjernici; ovo se odnosi i na Kaderije, većinu Mu'tezila i na druge grupe koje slijede strasti i hirove.'' 

Šerh Muslim, 7/160.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmije, neka je Allahova milost na njega, je rekao: 
''Haridžije koje su zastranile, protiv kojih nam Allahov Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, nalaže da se borimo, protiv kojih se emiru-l-mu'minin, neka je Allah zadovoljan sa njim, jedan od pravovjernih halifa, borio, i za koje su se islamski učenjaci među ashabima, tabi'inima i onima koji su došli posle njih jednoglasno složili kada je u pitanju borba protiv njih, nisu bili opisani kao nevjernici od strane Alije ibn Ebi Taliba, Sa'da ibn Ebi Vekkasa i drugih među ashabima; smatrali su ih muslimanima iako su se borili protiv njiih, a Alija ne bi kretao u bobu protiv nih sve dok ne bi prolili nedužnu krv ili opljačkali imetak nekog muslimana; onda bi kretao u  borbu protiv njih kako bi zaustavio zlo i nasilje koje je dolazilo sa njima, a ne zbog toga što su nevjernici. Dakle, on nije odvodio njihove žene u ropstvo i nije uzimao njihov imetak kao plijen.'' (Medžu'u-l-Fetava, 3/282.)

Ibn 'Abidin, neka je Allahova milost na njega, je rekao:
''Iako možete naći da su neki učenjaci, u kontekstu raspravljanja sa Mu'atezilima i drugim grupama, koristili riječ kufr (nevjerstvo) kada su pobijali njihove argumente, ono što su mislili time je da njihovi (Mu'tezila) argumenti neminovno predstavljaju nevjerstvo, bez da to podrazumijeva da su i sami bili nevjernici, jer ono što se može zaključiti iz stavova nije nužno da se pripiše onome koji zastupa taj stav. 

Štaviše, oni misle da imaju šerijatske dokaze koji podupiru njihova mišljenja , iako nisu u pravu i pogriješili su. ''  

Hašijeh Ibn 'Abidin, 3/46.

Šejh 'Abdur-Rahman ibn Salih el-Mahmud, Allah ga sačuvao, je upitan: ''Da li su Haridžije (Havaridži) kafiri (nevjernici)?"
 
On je odgovorio:
''Učenjaci su se razišli u pogledu toga da li su oni nevjernici, ali ispravan stav je da se ne trebaju smatrati nevjernicima. Ali ibn Ebi Talib, neka je Allah zadovoljan njime, je upitan o njima: ''Da li su nevjernici?'' Pa je rekao: ''Oni su pobjegli iz nevjerstva, ali su upali u novotariju proglašavanja drugih nevjernicima; mi nećemo upasti u novotariju proglašavanja drugih nevjernicima i na taj način njih označiti kao takve. Ovo je ispravan stav, in ša Allah, iako se njihove novotarije mogu opisati kao novotarije koje sadrže kufr.'' 

Kraj citata iz Lam'at el-I'tikad, 7/26.

Među njihovim novotarijama su i sljedeće:
  • Oni misle da se iman ne povećava i ne smanjuje. 
  • Oni misle da ne izvršavanje obaveznih stvari predstavlja nevjerstvo. 
  • Stava su da činjenje velikog grijeha predstavlja nevjerstvo. 
  • Vjeruju u borbu protiv onih muslimana koji se ne slažu sa njima.
Za više detalja o haridžijama i njihovim novotarijama, pogledati odgovor na pitanje pod rednim brojem 175217. 

A Allah najbolje zna. 

Odgovorio: Šejh Munammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor:
http://islamqa.info/en/182237