srijeda, 9. prosinca 2015.

Da li je dozvoljeno klanjati u odjeći na kojoj su dlake od mačke?

Pitanje:
Imam puno mački kod kuće i zato ima dlaka svuda u kući, a nekada ih bude i na odjeći u kojoj klanjam, koji je propis toga? Da li je moj namaz ispravan?

Rekla mi je jedna moja drugarica da je njima rekla nastavnica u školi da osoba kada klanja a na njenoj odjeći se nalaze više od tri mačije dlake takav namaz nije primljen... ima li dokaza za ovo? Allah vas nagradio.

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Mačke su čiste, a nisu prljave, kako prenosi Ebu Davud (75), Tirmizi (92), En-Nesai (68) i Ibn Madže (367) od Kebše bint Ke'ab ibn Malik, da je Ebu Katade došao i ona mu je nalila vode za abdest, zatim je došla mačka i počela da pije tu vodu, a on joj je držao posudu dok nije završila, pa je rekla Kebše: „Vidio je da gledam u njega pa je rekao: 'Zar se čudiš moja bratišno?' Rekla sam: 'Da.' Pa je rekao: 'Doista je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ona nije nečista, doista one (muške i ženske mačke) hodaju oko vas.''“
Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih Ebu Davud i drugi.

Kaže Tirmizi kada govori o njemu:

„Ovaj hadis je hasen sahih, i ovo je stav većine učenjaka od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tabi'ina i onih poslije njih kao što su Šafija, Ahmed i Ishak i oni su smatrali da nema smetnje u vodi koja ostane iza mačke.“

Kaže San'ani, rahimehullahu te'ala:

„Ovaj razlog koji se spomenut ukazuje da kada ju je Allah, subhanehu ve te'ala, stavio na stepen domaće zbog čestog kontakta sa njom i njenim boravkom u kući, onda je olakšao Svojim robovima tako što je nije učinio nečistom zbog poteškoće koju bi to prouzrokovalo. Ovaj hadis ukazuje da je mačka i voda koja ostane iza nje čista.“ Subulu-s-Selam, 1/24.

Na osnovu toga: Kada je voda koja ostane iza mačke čista, onda je preče da je njena dlaka čista, kaže Ibn Kudame, rahimehullah: „Svaka životinja, propis njene kože, dlake, znoja, suza, pljuvačke, je isti propis kao i propis vode kaja ostane iza nje kada pije po pitanju čistoće ili nečistoće.“ El-Mugni, 1/46.

Isto tako, odabrano mišljenje je da su sve vrste dlaka od životinja koje je dozvoljeno jesti i drugih čiste. Kao što je rekao šejhu-l-islam, rahimehullahu te'ala: „Sve dlake, perje, paperje i vuna su čiste bilo da su sa životinje koju je dozvoljeno jesti ili sa životinje koju nije dozvoljeno jesti. Bilo da je sa žive ili mrtve. Ovo je najjače mišljenje kod islamskih učenjaka.“ Medžmu'u-l-Fetava, 21/38.

Isto tako je rekao:

„Život dlake je od vrste života onoga što izrasta, nije od vrste života životinje, jer ona izrasta, deblja se i raste kao što su usjevi, a nema u njoj osjećaja niti se pomjera voljom životinje. Tako da u njoj nema života od životinje pa da umre kada se od nje odvoji, tako da nema načina da se onečisti.“ Medžmu'u-l-Fetava, 21/98.

Poznato je da se mačke puno kreću, idu i dolaze, pa nema sumnje da će opadati dlake sa nje zbog puno pokreta koje pravi u kući ili kako se bude trljala od stvari u kući i drugo. Ne znamo da se je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuvao ili je drugima naredio da se čuvaju od ovoga, a uz to je i rekao: „One nisu nečiste,“ tako da se iz ovoga što smo naveli izvlači da dlaka mačke nije nečista. Tako da nema smetnje kada se nađe na tvojoj odjeći nešto od toga, bilo da si u namazu ili nečemu drugom.

Što se tiče govora nastavnice: „Da onaj ko klanja, a na njegovoj odjeći više od tri mačije dlake, njegov namaz se ne prima.“ Takav govor se odbija i ne prihvata se, jer nema dokaza za to, nego je dokaz za suprotno tome kako je prethodilo.

Ali je bitno napomenuti da držanje mačaka u kući može dovesti do širenja bolesti i zaraze njima, Allahovom odredbom. Pa je bitno napomenuti na brigu sa ove strane i ovo je od stvari na koje je obaveza obratiti pažnju.

Allah najbolje zna.

Za više pogledajte odgovor na pitanje pod brojem 22373.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/ar/176304