petak, 1. kolovoza 2014.

Prodavanje alkohola, stvari koje kršćani koriste za praznike, prezervativa i kozmetičkih kremaPitanje:
Bavim se prodajom, gdje tokom njihovih praznika držim i robu za to, kao ukrase za Božić, dan majki, Vaskrs, noć vještica, itd. da li je ovo zabranjeno? Posjedovao sam i supermarket, ali sam ga prodao, ne želim da se opet bavim time jer se prodaje pivo i svinjetina...

Također brate, nadam se da ti ne smeta da spomenem neke stvari koje prodajem, pa mi reci da li je to zabranjeno, kao: prezervative, keramičke figure, cigarete, loto listiće, lijekove od kojih neki sadrže alkohol, ili tablete sa želatinom, slatkiše koji možda imaju a možda i nemaju ništa zabranjeno u sebi, pastu za zube, neke od ovih stvari su zabranjene nama ali mogu li se prodavati nevjernicima jer su mi oni jedine mušterije.


Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Dobro si postupio kada nisi više prodavao stvari koje je Allah zabranio kao pivo i svinjetinu. Molimo Allaha da ti podati halal opskrbu i da ti to zamijeni sa dobrim.

Što se tiče onoga što si pitao, odgovor slijedi:

1. Nije dozvoljeno muslimanu da učestvuje u nevjerničkim praznicima, kao što su  Božić i Vaskrs, ili da prodaje stvari koje ih potpomažu u tome, zbog riječi Uzvišenog Allaha:

"Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu." (Prijevod značenja El-Mā'ide, 5:2)

Isto se dnosi i na izmišljene praznike kao što je dan majki. Nije dozvoljeno prodavati bilo šta što će ih pomoći u proslavljanju.

2. Osnovna je da je dozvoljeno koristiti i prodavati prezervative, osim ako prodavac sumnja ili zna da će biti korišteni u zabranjene svrhe, u tom slučaju nije dozvoljeno prodavati.

Osnovno pravilo u tome - kao što je Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, rekao - jeste: "Svaka odjeća za koju osoba smatra da će najvjerovatnije biti korištena u haram svrhe, nije je dozvoljeno prodavati ili šiti za onog ko će je koristiti u zabranjene svrhe." 

Šerhu-l-'Umdeh, 4/386.

Ovo se ne odnosi samo na odjeću, nego je općenito i odnosi se na sve što se kupuje ili prodaje.

3. Zabranjeno je prodavati duhan i listiće za lutriju, i svaki proizvod za koji se zna da uključuje nešto što je zabranjeno.

Navodi se u fetvama stalne komisije za fetve (13/55): "Nije dozvoljeno trgovati sa duhanom ili bilo kojom zabranjenom stvari, jer su one habais (zlo i nečistoća), i zbog fizičke, duhovne i financijske štete koju prouzrokuju."

Što se tiče lutrije njena osnova je kockanje. Šejh Ibn 'Usejmin, rahimehullahu te'ala, je rekao: "Način koji spominje onaj koji pita, u kojem osoba kupi listić i ako ima sreće, kao što kaže, osvojit će veliki iznos, to podpada pod kockanje za koje Allah kaže:

'O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. 

Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?

I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti.' (Prijevod značenja El-Mā'ide, 5:90-92)

Ovo kockanje - koje podrazumijeva svaku transakciju u kojoj osoba može jedino ili dobiti ili izgubiti, ali ne zna da li će dobiti ili izgubiti - je haram; usitinu, to je od velikih grijeha. Očigledno je da je to nešto ogavno kada ga je Allah spomenuo zajedno sa kumirima (širkom, idolatrijom op. pre.), alkoholom i strelicama za gatanje."

Fetava Islamijje, 4/441.

Treba napomenuti da sve ono što je zabranjeno raditi ili korisitit, to je također zabranjeno i prodavati, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah prokleo jevreje; bila im je zabranjena masnoća od životinja, pa su je oni prodavali i jeli njenu zaradu. Kada Allah zabrani nešto, On zabrani i njenu cijenu (prodaju, zaradu od toga)." Zabilježili su ga Ahmed i Ebu Davud (3026). Šejh Albani ga je ociojenio vjerodostojnim u Sahih el-Džami' (5107).

4.  Nije dozvoljeno slikati lik živih bića, bilo to ljudi, ptica ili životinja. A ako je to trodimenzionalna slika (kip) to je još gore.

Na osnovu ovog, nije dozvoljeno prodavati bilo kakve keramičke figure itd., ako su ovakve vrste. Ali ako su to slike mrtve prirode kao što su planine ili pejzaži, nema ništa sporno u pravljenju i prodavanju istih.

Navodi se u Fetava el-Ledžneh ed-Da'imeh (13/73): "Kupovina i prodaja slika živih bića je zabranjena jer se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Allah i Njegov Poslanik su zabranili prodaju alkohola, lešina (meso životinje koja je uginula op. pre.), svinjetine i kipova.' (Mutefekun alejh) To je zato što se može desiti pretjerivanje u pogledu mrtvih ljudi, kao što se desilo među Nuhovim narodom... a i zbog mnogih drugih tekstova koji navode zabranu pravljenja i korištenja slika živih bića."

5. Što se tiče lijekova koji sadrže alkohol, ako je količina alkohola koju sadrži velika i može dovesti do opijanja ako osoba uzme veliku količinu lijeka, onda se taj lijek smatra kao alkohol i on je zabranjen da se koristi ili prodaje. Ali ako je količina alkohola mala i neće dovesti do opijanja bez obzira u kojoj se količini uzme, onda ga je dozvoljeno koristiti i prodavati.

Navodi se u fetvama stalne komisije za fetve po pitanju mirisa koji sadrže alkohol: "Ako količina alkohola u mirisu dostigne stepen da će opiti osobu koja ga konzumira u velikoj količini, onda ga je zabranjeno konzumirati, prodavati i to se odnosi na sve vrste upotrebe, jer je to alkohol, bilo da je puno ili malo. Ali ako stvar s kojom se miris miješa, kao što je alkohol, ne dostigne stepen gdje će njegovo konzumiranje u velikoj količini dovesti do opijanja, onda ga je dozvoljeno koristiti i trgovati s njim, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Sve što opija u velikim količinama, zabranjeno je i u malim.'"

Fetava el-Ledžneh ed-Da'imeh, 13/54.

6. Sve što je zabranjeno muslimanima da koriste, također mu je to zabranjeno da prodaje bilo muslimanu ili nevjerniku, jer se šerijatska pravila odnose i na nevjernike, uključujući i propise o manjim pitanjima, prema mišljenju većinje učenjaka, a što je zabranjeno muslimanima je zabranjeno i za njih. Tako da im nije dozvoljeno prodavati alkohol ili svinjetinu, i sve ostalo za što je potvrđeno da je zabranjeno u našoj vjeri, čak i ako pretpostavimo da je to njima dozvoljeno u njihovoj vjeri, jer je šerijat derogirao i ispravio sve zakone koji su bili prije njega.

Stoji u Fetava el-Ledžneh ed-Da'imeh, 13/49:

Pitanje: Je li dozvoljeno trgovati sa alkoholom i svinjetinom ako se ne prodaju muslimanu?

Odgovor: Nije dozvoljeno trgovati onim što je Allah zabranio, bilo da je to hrana ili nešto drugo, kao što je alkohol ili svinjetina, čak i ako osoba trguje sa nevjernicima, jer je potvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada Allah zabrani nešto, On također zabrani i njegovu cijenu (prodaju)." Zabilježio ga je Ahmed (2564), Sahih el-Džami' (5107). I jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo alkohol i onog ko ga pije, onog ko ga prodaje, onog ko ga kupuje, onog ko ga nosi, onoga kome se nosi, onoga ko jede njegovu zaradu, onoga ko cijedi sok i onoga od koga se cijedi.  Zabilježio ga je Tirmizi (1295); Sahih et-Tirmizi (1041).

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/14355